#13 : Direction la douche !

A: Ary aiza oa ny dosy nareo e?

            PH : ari eza oua ny dousu naréou é ?
            TR : mais où se trouve votre douche déjà ?

B: Ao ambany tohatra ao, miodina miankavy ianao rehefa tafidina.

            PH: aou ambani touhatra aou, mioudina miakavi enaou refa tafidin.
            TR : en dessous de l’escalier, tu tournes à gauche une fois descendue.

A: Tena ohatran’ ny vizaka be izaho izany fa aleo angamba andro kely aloha!

            PH: ten outran vizak bé za zan fa aleou’gamba androu kely alou!
            TR : Je me sens tellement fatiguée je vais prendre une douche !

B: Andana ary e, izaho eto ihany raha toa ka misy ilainao.

            PH: ‘Ndana ar é, za étou ihan ra tou ka misy ilainaou
            TR : vas-y alors, moi je suis là si t’as besoin de quelque chose.

Leçon du jour :

          Dosy: douche
          Ambany: en bas/en dessous
          Ambony : en haut/ en dessus
          Avia : gauche
          Avanana : droite
          Miankavy : se tourner vers le gauche
          Miankavanana : se tourner vers la droite
          Tohatra : escalier
          Midina : descendre # miakatra : monter => tafidina : une fois descendu.