#61 Délestage

Délestage (fahatapahan’ny jiro)

A : Tena efa ho lava koa aloha ity fahatapahan’ny jiro sy rano ity a. Aiza ve koa efa maharitra ora maromaro mihintsy, any amin’ny toerana sasany aza moa dia maharitra iray andro mahery mihintsy.

PH : Téna éfa ou lav kou alou ‘ti faatapaan’i jirou si ranou ‘ti a. Aiza vé kou éfa maaritra oura maroumarou miintsi, ani am toérana sasani aza mou dé maaritra rai androu maéri miintsi.

TR : La coupure d’eau et d’électricité est de plus en plus fréquente. Ça dure plus de quelques heures et pour certains endroits, ça dure même plus d’un jour.

B : Mampijaly vahoaka ilay izy aloha e, ny fitaovana ao an-tokan-trano simba avokoa, ny entana tehirizina sy ny sisa moa dia simba daholo, maty antoka mihintsy ny mpivarotra.

PH : Mampijali vaok ‘lai izy alou é, ni fitaouvan aou an-toukan-tranou simba aviokou, ni entana téhirizina si ni sisa mou dé simba daoulou, mati antouka miints ni mpivaroutra.

TR : C’est vraiment un calvaire pour la population, les électroménagers sont tous détruits, les provisions sont toutes abimées, les commerçants enregistrent des pertes considérables.

A : Tena mijaly ny vahoaka e, ny filana herinaratra mitombo isan’andro anefa ny tolotra tsy misy. Ireo izay manana vola ihany no afaka mividy « groupe » na « panneaux solaires ».

PH : téna mijali ni vaouka é, ni filana érinaratr mitoumbou isan’androu anéfa ni touloutra tsi misi. Iréou ‘zai manana voula iani nou afaka mividi « groupe » na « panneaux solaire ».

TR : La population en souffre vraiment, les besoins en électricité augmentent de jour en jour pourtant il n’y a pas assez d’offre. Ceux qui ont le moyen peuvent acheter des groupes électrogènes ou des panneaux solaires.

B : Ny anay moa dia miandry izay iverenany fa tsy manana fahefana ny amin’izany dia ny ahafantaranay hoe niverina ny jiro dia miaraka mioraka daholo ny iray tanana.

PH : Ni anai mou dé miandri ‘zai ivérénani fa tsy manana faéfana ni amin’zani dé ni aafantaranai oué nivérina ni jirou dé miarak miourak daoulou ni ‘rai tanana.

TR : Pour nous, on attend le rétablissement du courant quand il y a coupure, et le seul moyen qu’on a pour connaitre si elle est rétablie et l’acclamation des gens dans le quartier.